Документи

Про організацію системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу в обласній психіатричній лікарні

Система контролю якості передбачає оцінку діяльності всіх трьох рівнів надання медичної допомоги, а саме: лікар — хворий, відділення лікарні й лікарня в цілому. Враховуючи зазначене та відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» «Про основні заклади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.07 № 815 «Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року», на виконання наказу МОЗ України від 25.06.08 № 340 «Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я України на період до 2010 року», наказу ГУОЗ від 26.03.2009 р. № 130 «Про організацію контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах області» та відповідного наказу ЧОПЛ від 07.05.2009 р. № 57, з метою забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги в необхідному обсязі й належної якості за допомогою оптимального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів охорони здоров’я й застосування досконалих медичних технологій,

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам головного лікаря з контролю якості лікувальної, поліклінічної роботи та експертизи непрацездатності, завідувачам відділень з 01.01.2010 р.:

1.1. Забезпечити надання медичної допомоги хворим відповідно з затвердженими МОЗ України стандартами, клінічними протоколами та нормативами надання медичної допомоги.

1.2. Організацію контролю якості надання медичної допомоги здійснювати на 3 рівнях згідно з додатком № 1.

1.3. При проведенні експертизи звернути особливу увагу:

— на летальні випадки;

— випадки ускладнень;

— випадки первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку;

— випадки повторної госпіталізації із приводу того самого захворювання протягом року;

— випадки захворювань з подовженими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності);

— випадки з розбіжністю діагнозів;

— випадки, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.

1.4. Рівень якості лікувально-діагностичного процесу завідувачу відповідним відділенням проводити за листком експертної оцінки хворого (додаток № 12), який підклеюється до медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о).

2. Завідувачам відділень:

2.1. Забезпечити складання щоквартальної зведеної відомості аналізу РЯЛ на кожного лікаря та в цілому на відділення.

2.2. Щомісячно розглядати на оперативних нарадах відділення результати аналізу РЯЛ.

2.3. Копії зведених відомостей аналізу РЯЛ та протоколів нарад направляти щоквартально до 10 числа наступного за кварталом місяця заступнику головного лікаря з контролю якості Січкарю О.І.

2.4. Відомість для обчислення інтегрального показника якості лікування у відділенні подавати щоквартально зав. ОМКВ лікарні Ніколенко П.Т.

3. Завідувачу організаційно-методичним консультативним відділом Ніколенко П.Т.:

3.1. Розробити моделі кінцевих результатів із двох груп показників, а саме: показників результативності та показників дефектів.

3.2. Визначити кожному показнику результативності норматив, з оцінкою нормативу у ± абсол. числах (відсотках).

3.3. Моделі кінцевих результатів роботи відділень і лікарні подати мені на затвердження.

3.4. До 10 числа наступного за кварталом місяця подавати результати обчислення інтегрального показника якості надання медичної допомоги по відділеннях та лікарні в цілому відповідальному за звіти (заст. головного лікаря) за той чи інший період часу.

4. Завідувачу 10-м (диспансерним) відділенням Петрусєвій С.М. до 20.12.2009 р. надати пропозиції щодо адаптування вимог даного наказу при проведенні контролю якості надання медичної допомоги амбулаторним хворим з розладами психіки і поведінки.

5. Завідувачу патопсихологічною, психологічною лабораторією забезпечити 100% охоплення хворих психологічним супроводом; проведення патопсихологічного, психологічного обстеження; організацію роботи психокорекційних та психотерапевтичних груп із залученням лікарів-психологів, психологів та лікарів-психотерапевтів лікарні.

6. Затвердити:

6.1. Рівні контролю якості надання медичної допомоги (додаток № 1).

6.2. Методику оцінки роботи відділення, лікарні за моделями кінцевих результатів (додаток № 2).

6.3. Моделі кінцевих результатів (додаток № 3).

6.4. Рівні курації (категорії складності) хворих (додаток № 4).

6.5. Шкалу оцінки набору заходів (додаток № 5).

6.6. Шкалу оцінки рівня якості здоров’я (додаток № 6).

6.7. Методику обчислення рівня якості лікування (додаток № 7).

6.8. Положення про анонімне опитування та форму анкети (додаток № 8).

6.9. Перелік медикаментів, що закуповуються за бюджетні кошти для забезпечення психофармакотерапії (згідно з вимогами клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Психіатрія») (додаток № 9).

6.10. Примірний перелік основних форм психотерапевтичної роботи (додаток № 10).

6.11. Психологічний супровід (лікарі-психологи, практичні психологи) (додаток № 11).

6.12. Лист експертної оцінки хворого: для хворих із розладами психіки й поведінки; для неврологічних хворих; для хворих відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (додаток № 12).

6.13. Експертну оцінку якості роботи лікаря (додаток № 13).

6.14. Оцінку якості роботи відділення (додаток № 14).

6.15. Відомість для обчислення інтегрального показника якості лікування у відділенні (додаток № 15).

6.16. Методику обчислення інтегрального показника якості надання медичної допомоги (додаток № 16).

6.17. Зведену відомість обчислення інтегрального показника якості надання медичної допомоги (додаток № 17).

6.18. Тест для диференціальної діагностики депресивних станів і станів, близьких до депресії (додаток № 18).

6.19. Лист обліку судомних нападів (додаток № 19).

6.20. Фізіотерапевтичні методи лікування, рекомендовані хворим із розладами психіки та поведінки (додаток № 20).

7. Наказ № 118 від 03.12.2008 р. «Про удосконалення системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу в ОПЛ» вважати таким, що втратив чинність.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника головного лікаря з контролю якості Січкаря О.І.

Головний лікар В.В. Калуцький

Погоджено:

Юрисконсульт С.О. Чорна

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *